Provoz a pravidla letiště MLJ z.s. od 1. 1. 2024

Letový prostor DO1 - Modelářské letiště Jiřice

Letový prostor DO1 - Modelářské letiště Jiřice (pro běžné létání a klubové soutěže) je horizontálně vymezen zeměpisnými souřadnicemi dle WGS-84:

49.5503722, 15.3336472
49.5483222, 15.3381389
49.5506194, 15.3445722
49.5516861, 15.3423111
49.5582278, 15.3402611
49.5597556, 15.337425
49.5570278, 15.3284361

Povolená maximální výška je 300 metrů nad středem provozní plochy letiště, horizontální rozsah včetně okruhů pro vzlet a přistání je patrný z níže uvedeného zákresu. 


Provozní pravidla Modelářského letiště Jiřice

 1. Doba provozu letiště je vymezena východem a západem slunce.
 2. Automobily je možné parkovat pouze ve vymezeném prostoru (vyznačeno na schématu Prostor DO1). Před letištěm je možné parkovat pouze v průběhu leteckého veřejného vystoupení (Jiřická show) po dohodě s majitelem a nájemcem pozemku.
 3. Návštěvy vždy parkují automobil na určeném místě po dohodě s členem spolku Modelářské letiště Jiřice, z.s přítomným na letišti.
 4. Při příjezdu k letišti je nutno zkontrolovat zda není nějaký model ve vzduchu, pokud ano, vjíždět na plochu letiště až po jeho přistání.
 5. Při konání soutěží nebo leteckých veřejných vystoupeních se přijíždějící osoby řídí pokyny organizátorů.
 6. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat a poškozovat letiště a jeho okolí.
 7. Na plochu modelářského letiště mají neomezený vstup členové spolku Modelářské letiště Jiřice, z.s po zaplacení příspěvku na daný rok, nečleni pouze v doprovodu člena klubu.
 8. Je zakázáno létat při brigádách a sečení plochy.
 9. Za škody na majetku a případně i zdraví způsobené druhé osobě provozem modelu, sekačky a jiného stroje odpovídá osoba, která v době nehody řídila, případně osoba, která nehodu způsobila.

Bezpečnostní pravidla Modelářského letiště Jiřice
 1. Modely a létání s nimi se řídí bezpečnostními pravidly řádu FAI a zákony České republiky.
 2. Je povoleno létat pouze ve vymezeném prostoru - Prostor DO1 – Modelářské letiště Jiřice, maximální výška 300 m nad středem letištní plochy.
 3. Spalovací motory modelů musí být vybaveny účinným tlumičem hluku. Je zakázán provoz pulzačních motorů a létání s nimi.
 4. Je zakázáno řídit modely pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 5. Před každým startem je pilot povinen zkontrolovat svůj model a řízení modelu.
 6. Při provozu více modelů jsou piloti povinni se o způsobu létání domluvit před startem.
 7. Při provozu více modelů se piloti musí navzájem informovat o přistání a svém pohybu na ploše.
 8. Je zakázáno shazování jakýchkoliv předmětů z modelu, nejedná-li se o letecké veřejné vystoupení a soutěž, nebo přípravu na něj, případně vysazování RC parašutistů.
 9. Piloti řídící model jsou povinni stát před ochranou sítí a létat před sebou.
 10. Je zakázáno létat nad vymezeným prostorem pro diváky.
 11. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyny přítomných členů spolku Modelářské letiště Jiřice, z.s.
 12. Je zakázán volný pohyb osob a zvířat po ploše.
 13. Málo zkušený pilot je povinen létat pod dozorem zkušeného pilota staršího 16 let s platným dokladem o výcviku, pilot mladší 16 let za souhlasu zákonného zástupce a pod dozorem pilota staršího 16 let s platným dokladem o výcviku.
 14. Za závažné a opakované porušení bezpečnostních předpisů může být modelář z prostoru letiště vykázán.
 15. Za dlouhodobé porušování bezpečnostních předpisů může být modeláři zakázán vstup na letiště.

Povinnosti létajícího člena spolku Modelářské letiště Jiřice ve vztahu k letovému provozu
 1. Mít platný doklad o absolvování online výcviku v podkategoriích A1 a A3 otevřené kategorie provozu bezpilotních letadel.
 2. Absolvovat každoroční předsezónní bezpečnostní školení.
 3. S účinností od 31.12.2020 je každý člen spolku Modelářského letiště Jiřice z.s. povinen označit všechny svoje provozované rádiem řízené letecké modely registračním číslem a přidělenou osobní klubovou imatrikulací.
 4. Létající člen je povinen věnovat svému provozovanému leteckému modelu náležitou pozornost, spočívající v pravidelné údržbě (před zahájením sezóny, v jejím průběhu), důkladné předletové přípravě a kontrole po sestavení modelu na ploše letiště (pohonná jednotka, ovládací prvky a jejich zapojení, palubní zdroje).
 5. Mít platné pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému (hromadné v rámci organizace Modelářské letiště Jiřice, z.s. nebo individuální).
 6. Před zahájením letové činnosti zkontrolovat aktuální provozní informace umístěné na informačním panelu v prostoru letištní klubovny.

 

Povinné označování leteckých modelů v rámci Modelářského letiště Jiřice z.s.

S účinností od 31. 12. 2020 je každý člen Modelářského letiště Jiřice z.s. povinen označit všechny svoje rádiem řízené letecké modely registračním číslem a přidělenou osobní klubovou imatrikulací.

Registrační číslo (Registr provozovatelů bezpilotních letadel) přidělené Modelářskému letišti Jiřice z.s. je:

CZE7d4lmmim95dyv

Přidělená osobní imatrikulace je ve formátu MLJ-XX (XX je autentické číslo člena dle jeho pořadí v zápisu databáze členů Modelářského letiště Jiřice z.s) zapsaná s mezerou za registračním číslem Modelářského letiště Jiřice z.s. Registrační číslo Modelářského letiště Jiřice z.s. může být na modelu umístěno v psané formě, nebo ve formě QR kódu.

Oba tyto údaje (registrační číslo, osobní imatrikulace) musí být na modelu v čitelné velikosti na přístupném místě. Model je možné označit na spodní straně křídla, nebo na vnitřní části trupu, pokud je tento prostor jednoduše přístupný (to platí zejména pro makety s ohledem na jejich požadovanou povrchovou shodu s předlohou či historické modely s ohledem na jejich autenticitu). Za bezchybné označení modelu dle výše uvedených pravidel odpovídá majitel modelu.

 

Navigační výstraha informuje o provozu na MLJ

V zájmu odpovědného zajištění bezpečnosti modelářského provozu na ploše MLJ jsme po předchozí konzultaci s pověřeným pracovníkem ÚCL připravili takzvanou navigační výstrahu.

Ta informuje o tom, že v prostoru s výškovým rozsahem GND – 1000 ft AGL (300 m AGL) – tedy od zemského povrchu do výšky 300 metrů nad terénem v prostoru vymezeném kružnicí (pokrývá oblast provozu MLJ vymezenou Oprávněním k provozu) s poloměrem 0,5 NM (námořní míle) kolem vztažného bodu MLJ (49.5534661N, 15.3339906E) v časovém rozmezí 6.00 UTC (UTC - světového času, tedy 7.00 středoevropského času, 8.00 letního času) až západ slunce mohou probíhat lety modelů. Navigační výstrahu (je publikována od 24. 2. 2024) lze vyhlásit nejdéle na 3 měsíce, pak je nutno ji obnovit. Toto je starostí osoby odpovědné za bezpečnost provozu MLJ.

Důležité je říci, že navigační výstraha je pouze upozornění na probíhající činnost, nikoli rezervace prostoru pro daného uživatele (tedy MLJ). Tudíž pilot letadla, UL, MZK apod. může prostorem naprosto volně proletět, nepotřebuje k tomu žádné povolení, ani se nemusí nikde hlásit. Pouze by měl dbát zvýšené opatrnosti.

Navigační výstraha je publikována v aplikacích:


Jak se na výstrahu mohou členové MLJ podívat? Otevřete si jednu z výše uvedených aplikací. V levém dolním rohu najdete buňku, do níž vložíte souřadnice vztažného bodu MLJ (49.5534661N, 15.3339906E) a odentrujete. Na mapě se vám objeví značka v místě MLJ. Při kliknutí na střed značky se vám vpravo v samostatném okně objeví znění navigační výstrahy popsané slovně výše.

Závěrem – při létání buďme zodpovědní, náležitě opatrní a sledujme prostor kolem nás – bezpečné létání si chceme užít všichni!